REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW, OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I DOKONYWANIA ZWROTÓW z dnia 12.02.2019r.

I. Definicje:

 • Agencja Artystyczna ART-SHOW / Organizator – Agencja Artystyczna ART-SHOW Tomasz Smoter, adres: os. Kombatantów 10/152, 31-630 Kraków, NIP: 6782695455, REGON: 120234624, e-mail: kontakt@musicallshow.pl;
 • System – System Zakupu Biletów Agencji Artystycznej ART-SHOW, działający pod adresem: www.musicallshow.pl sprzedający za pośrednictwem Internetu bilety upoważniające do wstępu na wydarzenie kulturalne;
 • Bilety / bilet – bilety upoważniające do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Agencję Artystyczną ART-SHOW, sprzedawane za pośrednictwem Systemu, przesyłane na podany przez Klienta adres e-mail;
 • Klient – osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Systemu;
 • Kod rezerwacji – unikalny numer nadawany przez System przy zamawianiu Biletu;
 • Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Przelewy24;
 • Regulamin – niniejszy regulamin zakupu biletów, ochrony danych osobowych i dokonywania zwrotów za pośrednictwem Systemu.
 • Miejsca / miejsce – miejsca na widowni przydzielane Klientowi do zakupionych Biletów;

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Agencja Artystyczna ART-SHOW prowadzi sprzedaż biletów za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.musicallshow.pl, za pomocą której Klient składa zamówienie.
 2. Klient, składając zamówienie i uiszczając opłatę, zawiera z Agencją Artystyczną ART-SHOW umowę świadczenia usługi związanej z wydarzeniami kulturalnymi, czego potwierdzeniem jest zamawiany Bilet.
 3. Warunkiem dokonania zakupu biletów jest podanie przez Klienta jego danych osobowych i akceptacja niniejszego Regulaminu. Przy zakupie Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail (na który zostaną przesłane Bilety).
 4. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest dokonać wyboru wydarzenia kulturalnego, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, co jest warunkiem realizacji zamówienia. Oświadczenie Klienta o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z zaznaczeniem pola „Zapoznałem(am) się i akceptuję treść regulaminu.” w formularzu zakupu.
 5. Jedna osoba może jednorazowo zakupić dowolną ilość dostępnych biletów na wydarzenie znajdującą się w sprzedaży.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Systemu (potwierdzenie zakupu).
 7. Klient zobowiązany jest uiścić wartość zakupu biletu w ciągu 30 minut od dokonania zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w ww. czasie zarezerwowane miejsce wraca do puli miejsc wolnych, a dokonana rezerwacja zostaje anulowana.
 8. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje elektroniczne Bilety, które zobowiązany jest przedstawić przed wejściem na miejsce wydarzenia w formie drukowanej lub elektronicznej (na urządzaniu z wyświetlaczem, np. telefon komórkowy). Klient zobowiązany jest do zapewnienia czytelności przedstawianego Biletu.
 9. Do każdego zakupionego Biletu, Klientowi zostanie przydzielone Miejsce na widowni. Informacja o przydzielonych Miejscach zostanie przesyłana na podany przez Klienta adres e-mail w ciągu 24. godzin od zakupu Biletów.
 10. Po dokonaniu płatności Klient nie ma możliwości zmiany liczby zakupionych biletów poprzez ponowną edycję zamówienia. Zakup kolejnych biletów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia nowej transakcji (ponownego podania danych osobowych oraz zaakceptowania i Regulaminu).
 11. Sprzedaż biletów w Systemie kończy się 24 godziny przed terminem wydarzenia. Po zamknięciu sprzedaży wydarzenia w Systemie można nabywać bilety w miejscu wydarzenia lub poprzez rezerwację telefoniczną. Ilość biletów na każde wydarzenie jest ograniczona.

III. Odwołanie wydarzenia

 1. W przypadku odwołania albo zmiany czasu lub miejsca wydarzenia kulturalnego Agencja Artystyczna ART- SHOW poinformuje o tym fakcie Klienta, który kupił bilety, poprzez przesłanie tej informacji Klientowi e-mailem i umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.musicallshow.pl.
 2. Agencja Artystyczna ART-SHOW  zwraca pieniądze za bilety tylko w następujących przypadkach:
  1. odwołania wydarzenia,
  2. zmiany terminu wydarzenia (zwrot na pisemny wniosek Klienta).
   • Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów.
 3. Agencja Artystyczna ART- SHOW zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu wydarzenia bez wcześniejszego powiadomienia. Agencja Artystyczna ART- SHOW nie będzie zobowiązana do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem ceny biletu. Zwrot pieniędzy następuje automatycznie w systemie Przelewy24, najpóźniej 10 dni roboczych po terminie odwołania wydarzenia.

IV. Odstąpienie od umowy

Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy („Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.”)

V. Ceny i dostawa

 1. Ceny biletów zamieszczone w Systemie są cenami brutto.
 2. Cena zakupu biletu jest wiążąca dla Agencji Artystycznej ART- SHOW i Klienta według chwili złożenia przez Klienta zamówienia na zakup tego biletu.
 3. Agencja Artystyczna ART-SHOW  zastrzega sobie prawo do zmiany: cen biletów, rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 4. Agencja Artystyczna ART- SHOW wysyła bilety elektroniczne, które należy okazać przed wejściem na miejsce wydarzenia w formie drukowanej lub elektronicznej dbając o czytelność przedstawionego biletu.
 5. Agencja Artystyczna ART-SHOW nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny – spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail podanym przez Klienta, problemami z siecią internet lub innymi okolicznościami, na które Agencja Artystyczna ART- SHOW nie miał wpływu.

VI. Formy płatności

 1. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez System potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności Przelewy24

VII. Dane osobowe – klauzula informacyjna

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji w Systemie są przetwarzane zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 2. Rejestrując się w Systemie i akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) wyłącznie dla celów realizacji umowy z Agencją Artystyczną ART- SHOW.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w zakresie określonym w ust. 2 jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez System. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane innym odbiorcom danych.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów jest Agencja Artystyczna ART-SHOW Tomasz Smoter NIP 6782695455 os. Kombatantów 10/152, 31-630 Kraków, e-mail: kontakt@musicallshow.pl
 6. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Tomaszem Smoterem, e-mail: kontakt@musicallshow.pl
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z internetowego systemu zamawiania biletów.
 8. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
 2. Agencja Artystyczna ART-SHOW zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.musicallshow.pl. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej www.musicallshow.pl